Microsoft visual c++ 2008 redistributable x64 sp1

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) 会为 Visual C++ 库安装必要的运行时组

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable F... | …

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (0) 2011.11.24: Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (2) 2011.11.24: Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (0) 2011.11.24: Microsoft Visual C++ 2008, 2010 Redistributable x64 (0) 2011.11.01: samsung sleek Series 9 notebook (0) 2011.03.18: 갤럭시S 2 공개 (0) 2011

12 Oct 2016 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) · Microsoft Visual Microsoft Visual C++ 2012 Update 4 Redistributable (x86 and x64) 9 Jun 2019 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package MFC Security Update ( x86 and x64) · Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable  26 Des 2013 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64) Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update  11 May 2017 The Visual C++ Redistributable Packages install run-time Microsoft Visual C++ 2008 (9.0.30729.6161) SP1 Redistributable Package 64-bit. The Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) installs runtime components of Visual C++ Libraries required to run applications developed  Ce Service Pack 1 pour Visual C++ 2008 est un pack distribuable avec votre application cr??e en Visual C++. Il installe les biblioth?ques et autres composants  17 Oct 2013 Visual C++ redistributable package 64 bit 9.0.21022. Full internal name: com. microsoft. Visual Studio 2008 SP1 - 9.0.30729.17. Visual Studio 

Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Download 32 … Download Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 9.0 is sometimes time-consuming as you need to download and then install every element individually. Microsoft visual c++ 2008 sp1 redistributable package (x64) download free Package contains all of the elements of Visual C++ Libraries which must run applications created with Visual C++ SP1 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86 ... Phiên bản 2008 SP1 Redistributable Package (x86) của phần mềm Microsoft Visual C++ được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá … Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable …

Phiên bản 2008 SP1 Redistributable Package (x86) của phần mềm Microsoft Visual C++ được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá … Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable … Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) 会为 Visual C++ 库安装必要的运行时组 Téléchargement gratuit visual c 2008 redistributable sp1 ... 04/03/2020 · visual c 2008 redistributable sp1 Gratuit Télécharger logiciels à UpdateStar - 1.746.000 reconnu programmes - 5.228.000 connu Le package redistribuable Microsoft Visual C++ 2008 installe les composants du runtime des bibliothèques Visual C++ nécessaires pour exécuter des applications développées en Visual C++ sur un ordinateur sur lequel Visual C++ 2008 n'est pas … plus d'infos Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable … Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package is a free software by Microsoft and works on Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista, Windows 2012.

9 Jan 2019 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable (x86) · Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable (x64) · Microsoft Visual C++ 2008 SP1 

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package运行库,可以在不安装Microsoft Visual C++ 2008的情况下运行需要Microsoft Visual C++ 2008支持的软件、游戏补丁等程序。本资源的版本号是9.0.30729.4148,为更新版。 本资源可以有效地解决因系统没有安装Microsoft Visual C++ 2008而不能运行某些软件的问题。已经在愤怒的小鸟 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable … 游侠网补丁站提供Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86、x64)下载,Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86、x64)相关游戏工具尽在游侠网补丁站。 Microsoft Visual C++ 2008 redistributable是什么东 … Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) 会为 Visual C++ 库安装必要的运行时组件,使用户能够在未安装 Visual C++ 2008 SP1 的计算机上运行使用 Visual C++ SP1 开发的应用程序。 此软件包安装 C 运行时 (CRT)、标准 C++、ATL、MFC、OpenMP 和 MSDIA 库的运行时组件。


Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package 는 Visual C++ 환경에서 개발된 프로그램을 실행 하는데 필요한 라이브러리 입니다. Microsoft Visual C++ 2008 x64

This discussion is only about Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package and the Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package package. If you have feedback for Chocolatey, please contact the Google Group .

2016-04-02 立即下载 4.73MB Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64) ENU . 版本:9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64) 安装在未安装 Visual C++ 2008 的计算机上运行使用 Visual C++ 开发的 64 位应用程序所需的 Visual C++ 库的运行时组件。